KeepAlive
Primaverareizen
Kies voor zekerheid:     
Al meer dan 25 jaar Portugal vakanties
<<   terug naar overzicht

    ACCOMMODATIE     PRIJZEN & DATA     BESTEMMING     REISVOORWAARDEN     EXTRA'S      
    

Reisvoorwaarden en Reisinformatie


Primavera Reisvoorwaarden - Boeken en betalen - De vliegreis - Accommodatie - Verzekeringen - Reisleiding - Extra's - Schiphol Travel Taxi - Duurzaam Toerisme - Gezondheid - © 2016


PRIMAVERA REISVOORWAARDENAlgemeen


Op alle reisovereenkomsten van Primavera Reizen zijn, naast de ANVR-Reisvoorwaarden, de Primavera Reisvoorwaarden van toepassing. Na definitieve boeking ontvangt u deze voorwaarden tegelijk met de bevestiging. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Alle reizen van deze website worden georganiseerd door:
Primavera Reizen
Bahialaan 2
3065 WC ROTTERDAM
Telefoon: +31 (0)10 - 2452555
Handelsregister K.v.K. te Rotterdam nr. 27139956
BTW nr. NL800.64.67.33.B.01
 


Naar boven


Artikel 1 - Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reiziger/Aanmelder:
   a.  Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
        verplichtingen die uit de  overeenkomst voortvloeien.
   b.  Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt
        uitsluitend via de aanmelder.
   c.  De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
   a. vervoer;
   b. verblijf;
   c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Reisduur: Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur vermeld wordt in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst (ongeacht de vertrek- en aankomsttijd) als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.
Primavera Chartervlucht: Dit zijn vluchten, die niet volgens een vaste dienstregeling gevlogen worden, maar in opdracht van een of meer reisorganisaties uitgevoerd worden. Flexibele wijzigingsvoorwaarden conform de ANVR-Reisvoorwaarden.
Lijndienst-/Low-cost vlucht: Dit zijn vluchten die volgens een vaste dienstregeling gevlogen worden. Hoge wijzigings- en annuleringskosten conform de voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Definitieve boeking: Alle reizen van Primavera Reizen zijn definitieve boekingen. Hierop geldt geen herroepingsrecht.
Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
 


Naar boven


Artikel 2 - Betaling

1.a Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom, de volledige reserveringskosten en de premie van de eventueel voor u afgesloten annuleringsverzekering, te worden voldaan.
1.b In geval van reizen per lijndienst- of low cost vlucht is de aanbetaling de volledige vluchtprijs (100%), 15% over de accommodatie, 15% over de extra’s, de volledige reserveringskosten en de premie van de eventueel voor u afgesloten annuleringsverzekering.
1.c In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels, wooneenheden zoals bungalows en appartementen, bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.
1.d Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.
2. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 


Naar boven


Artikel 3 - Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.
 


Naar boven


Artikel 4 - Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor € 27,00 wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Wij wijzen u erop dat het wijzigen of annuleren van een lijndienst-/low cost vlucht nooit kosteloos is. Deze wijzigings-/annuleringskosten bedragen 100%.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop
artikel 5 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.
 


Naar boven


Artikel 5 - Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
2. Afwijkende annuleringskosten
2 a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows en appartementen zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
2 b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
2 c. Indien het vervoer per lijndienst- of low cost vlucht wordt uitgevoerd gelden te allen tijde 100% annuleringskosten over de vluchtprijs. Voor de overige onderdelen gelden de standaard annuleringskosten zoals vermeld bij artikel 5.1.
3.  Deelannulering
3 a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
3 b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3 c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.
Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 2 gelden.
3 d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet  wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
3 e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
4. Wij raden u aan goed verzekerd op reis te gaan. De daarvoor benodigde reis- en annuleringsverzekering kunt u afsluiten bij Primavera Reizen. Een annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na boeking te worden afgesloten. Een reisverzekering kan tot de dag voor vertrek worden afgesloten.
5. Annuleren buiten kantooruren: Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 


Naar boven


Artikel 6 - Opzegging door de reisorganisator

1. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. Voor de meeste van onze speciale arrangementen, zoals de rondreizen per touringcar, de bridgereizen etc. geldt een minimum aantal deelnemers. Mocht dit aantal niet bereikt zijn, dan kunnen wij helaas genoodzaakt zijn de reis niet door te laten gaan. U krijgt hiervan circa vier weken van tevoren bericht. Uiteraard zijn we u in dat geval behulpzaam bij het zoeken naar een alternatief.
 


Naar boven


Artikel 7 - Uw vliegreis

1.a Primavera Chartervlucht
De Primavera Chartervluchten worden uitgevoerd door Transavia. Deze chartervluchten hebben doorgaans minder gunstige vertrek- c.q. aankomsttijden. Veel regionale vluchten worden met een tussenstop op een andere regionale luchthaven gecombineerd. De uitvoering van deze vluchten valt onder de ANVR-Reisvoorwaarden.
1.b Lijndienst-/Low cost vlucht
De lijndienst-/Low cost vluchten worden, volgens een vaste dienstregeling, uitgevoerd door de in de publicatie vermelde luchtvaartmaatschappij. De uitvoering van deze vluchten valt onder de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
2. Tijdens de vliegreis is geen maaltijd of drankje inclusief. Aan boord zijn tegen betaling drankjes en snacks verkrijgbaar.
3. De vertrektijden van uw vlucht staan in uw E-ticket vermeld. Eventuele vluchttijden, die u voor ontvangst van het E-ticket worden doorgegeven, zijn altijd onder voorbehoud. De in uw E-ticket vermelde vertrektijden kunnen overigens op zeer korte termijn voor aanvang van de vlucht nog eens gewijzigd worden. Dit geldt zowel voor de heenvlucht als voor de terugvlucht.
4. Primavera Reizen is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een wijziging of vertraging. Ook wanneer u als gevolg hiervan een aansluiting met het openbaar vervoer mist, kan Primavera Reizen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid accepteren.
 


Naar boven


Artikel 8 - Uw verblijf

1. Uw eerste en laatste vakantiedag
U dient bij het vertrek uw kamer of appartement meestal om 12.00 uur te verlaten. De kamers en appartementen worden daarna schoongemaakt. Een goede schoonmaak neemt enige tijd in beslag. Het kan daarom voorkomen dat bij aankomst uw appartement of kamer nog niet gereed is.
2.a Afbeelding en inrichting accommodatie
De afbeeldingen van de accommodaties geven u een indruk van het inen/ of exterieur. Niet elke kamer of appartement is hetzelfde wat betreft grootte, inrichting en ligging. Het kan dus voorkomen dat uw kamer of appartement enigszins afwijkt van de gepubliceerde afbeelding. Soms huren wij van meerdere eigenaren appartementen in hetzelfde complex. Als gevolg hiervan kan de inrichting onderling verschillen. Indien er in uw appartement sprake is van slaapplaatsen in de woonkamer, dan betreft dit veelal zit-/slaapbanken.
2.b Faciliteiten accommodatie
Bij de beschrijving van de accommodaties worden doorgaans ook de (sport-)faciliteiten genoemd. Soms is er vermeld, dat deze gratis zijn. Indien dit niet wordt vermeld, betekent dit, dat bij de publicatie nog niet bekend was of de faciliteiten gratis of tegen betaling zullen zijn. 
2.c Wifi / Internet
Bij de beschrijving van de accommodaties wordt vermeld of wifi/internet aanwezig is. Waar mogelijk publiceren wij of voor deze faciliteit kosten worden berekend. Wij hebben onze uiterste best gedaan deze informatie zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Echter, de accommodatieverschaffer heeft het recht zijn bedrijfsvoering te wijzigen. Dit kan betekenen dat voor een gratis faciliteit ter plaatse toch kosten aan u worden doorbelast. U dient er rekening mee te houden dat het bereik en de snelheid van wifi/internet minder kan zijn dan u gewend bent.
3. Preferenties
Een eventueel bij boeking opgegeven preferentie kunnen wij nooit garanderen. Uw preferentie (voorkeur) geven wij door aan de accommodatieverschaffer, die verantwoordelijk is voor de indeling van de kamers en appartementen. Primavera Reizen kan hier géén invloed op uitoefenen.
4. Reizen buiten het hoogseizoen
In het voor- , najaar en in de winter is het op uw vakantiebestemming minder druk dan in het hoogseizoen. Het is dan mogelijk dat niet alle winkels, restaurants en/of faciliteiten van hotels en appartementen geopend of in gebruik zijn. Tevens kan het in de beschrijving vermelde zwembad om technische of klimatologische redenen (nog) niet gevuld zijn.
5. Zelfstandig reizen
Wij willen u erop attenderen dat onze accommodaties niet specifiek geschikt zijn voor mensen die een mobiliteitsbeperking hebben. Wij organiseren reizen voor mensen die zelfstandig kunnen reizen. Dat wil zeggen dat u voor uzelf en uw bagage kunt zorgen. Indien u niet zelfstandig kunt reizen en/of u heeft assistentie nodig op welke wijze dan ook, dan dient u hierin zelfvoorzienend te zijn.
 


Naar boven


Artikel 9 - Excursies

In onze publicaties worden de excursiemogelijkheden genoemd. Onze reisleiding ter plaatse informeert u er graag over. De uitvoering van deze excursies is in handen van een plaatselijk bureau. Zij dragen derhalve ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze excursies.
 


Naar boven


Artikel 10 - Geluidsoverlast en evenementen

1. De normen omtrent geluidsoverlast zijn in de zuidelijke landen soepeler dan in Nederland. De in Nederland geaccepteerde regel van rust na middernacht kan dan ook niet zonder meer verwacht worden. Zelfs in kleinere badplaatsen kan het druk zijn en zou er sprake kunnen zijn van (meer) omgevingsgeluiden. De grootte van een hotel of appartement gebouw speelt hierbij een rol. Tevens bestaat de mogelijkheid dat u geconfronteerd wordt met medevakantiegangers, die andere ideeën hebben over vakantieplezier; het plezier van de een kan tot ergernis bij de ander leiden. Helaas hebben wij hier als reisorganisator geen invloed op. (Geluids-)overlast door bouwwerkzaamheden is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er in een accommodatie (onderhouds-) werkzaamheden worden uitgevoerd waar wij door het management tijdig van op de hoogte zijn gesteld, dan zullen wij onze gasten overeenkomstig (voor vertrek van de reis) informeren. Wij kunnen u echter nimmer de garantie geven dat er in of in de omgeving van uw accommodatie geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien deze werkzaamheden uitgevoerd worden in opdracht van de plaatselijk overheid, andere accommodatieverschaffers of derden, aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.
2. In Portugal kent elke stad of dorp zijn eigen feesten en tradities. Deze festiviteiten geven geur en kleur aan uw verblijf. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een sportevenement of muziekfestival georganiseerd wordt. Houdt u er bij de keuze van uw accommodatie rekening mee dat een dergelijk evenement mogelijk enige vorm van (geluids)overlast kan veroorzaken. Voor meer informatie over evenementen, kijk op www.visitportugal.com.
 


Naar boven


Artikel 11 - Iets niet in orde

Mocht u op uw bestemming een onvolkomenheid constateren, dan bent u verplicht daar direct melding van te maken bij de verstrekker van de dienst (bijv. de hotelier), de reisleiding of -indien deze niet bereikbaar is- de reisorganisator. In de meeste gevallen kan uw probleem ter plaatse snel opgelost worden. Als u ons na thuiskomst pas op de hoogte stelt van uw klacht, kunnen wij helaas niets meer voor u doen. Een klacht is een persoonlijke zaak, collectieve klachten kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen. Voor meer informatie verwijzen wij naar Artikel 12 van de ANVR-Reisvoorwaarden.
 


Naar boven    
 
     


<<   terug naar overzicht
 

Uw selectie

Bestemming
/ /
Reisgezelschap
2 volwassenen

Prijsoverzicht


Selecteer uw reis

Prijzen & data